PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Rachunkowość zarządcza

12

Prognozowanie sprzedaży i kosztów, rachunki optymalizacyjne kosztów i wyników, minimalizowanie ryzyka.

Rachunkowość finansowa

12

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje rzeczowe, aktywa obrotowe, rozrachunki, różnice kursowe, kapitał własny, rezerwy, kontrakty długoterminowe, leasing.

Sprawozdawczość finansowa

16

Składniki sprawozdania finansowego, sprawozdanie jednostkowe, sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych, metody konsolidacji sprawozdań finansowych – pełna i proporcjonalna, prawa własności, sprawozdawczość finansowa według MSR/MSSF, wybrane MSR/MSSF stosowane w polskich przedsiębiorstwach.

Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego

12

Wynik finansowy w ujęciu księgowym i podatkowym. Optymalizacja podatkowa w świetle prawa. Rozliczanie strat podatkowych. Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Podatek dochodowy w małej firmie. Podatkowa grupa kapitałowa.

Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego

10

Wstępne analizy bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych; „czytanie” sprawozdań pod potrzeby szybkiej weryfikacji standingu finansowego.

Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji

18

Analizy płynności, rentowności, struktury finansowej i sprawności gospodarowania.

Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym

12

Analiza zdolności płatniczej przedsiębiorstwa

Zdolność kredytowa

8

Czynniki, kryteria i metody oceny zdolnosci kredytowej; procedury kredytowe banków komercyjnych

Zasobowo procesowe rachunki kosztów

12

Rachunki kosztów działań, cyklu życia produktu, kosztów docelowych, kosztów ciągłego doskonalenia, kosztów jakości, kosztów projektów innowacyjnych.

Controlling funkcyjny

12

Controlling projektów, prac B+R, gospodarki materiałowej, produkcji, dystrybucji i marketingu, zasobów ludzkich, finansowy.

Controlling operacyjny

12

Kryteria systematyzacji controllingu, narzędzia controllingu, centra odpowiedzialności za koszty, centra przychodów, centra odpowiedzialności za wyniki.

Budżetowanie kosztów

8

Sposoby sporządzania planów kosztów i przychodów, planowanie kapitału obrotowego, planowanie przepływów pieniężnych.

Inwestycje i ich finansowanie

12

Stopa i okres zwrotu, metody dyskontowe oceny inwestycji; przegląd dostępnych współczesnych źródeł finansowania (obligacje, giełdy, fundusze Venture Capitals).

Koszt kapitału

12

Analiza rzeczywistych kosztów kapitału (metody wyceny kosztu kapitału, optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa).

Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

8

Leasing, opcje, futures i forwards; metody hedgingowe.

Grupy kapitałowe

8

Tworzenie grupy, optymalizacja struktury grupy, rola jednostki dominującej, analiza korzyści.

RAZEM:

184