PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Źródła i wykładnia prawa podatkowego

8

Zasady dekodowania norm prawa podatkowego.
Zasady dokonywania wykładni prawa podatkowego.
Wpływ zmian w przepisach prawa podatkowego na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Ogólne prawo podatkowe

8

Instytucje funkcjonujące w obrębie kwestii
podatkowych.

Elementy konstrukcji podatku:
powstawanie zobowiązań podatkowych,
zabezpieczanie i wygasanie zobowiązań podatkowych,

ulgi w zapłacie podatków,
odpowiedzialność za zobowiązania

Szczegółowe prawo podatkowe - podatki dochodowe

24

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego:
ustalenia kosztów uzyskania przychodów,
amortyzacja.
Uproszczone formy opodatkowania:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa,

podatek od dochodów minimalnych

Szczegółowe prawo podatkowe - pozostałe podatki

8

Konstrukcja specyfika i cechy charakterystyczne podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
środków transportowych i podatku od spadków idarowizn.
Elementy konstrukcji podatków kształtujące w odmienny sposób sytuację prawną ze względu na
rodzaj podmiotu, do którego się odnoszą.

Szczegółowe prawo podatkowe - podatek od towarów i usług

20

Konstrukcja podatku od wartości dodanej z uwzględnieniem zagadnień stwarzających poważne problemy praktyczne, np. związane z dostawą nieruchomości.
Przepisy krajowe i problematyka bezpośredniego stosowania przepisów wspólnotowych (dyrektywy i rozporządzenia).
Dorobek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i praktyka jego stosowania.

Prawo celne

16

Podstawowe zagadnienia obrotu towarowego z zagranicą.
Konsekwencje na gruncie prawa podatkowego, w tym podatku od towarów i usług.

Prawo dewizowe

4

Obrót dewizowy z zagranicą.
Dokonywanie obrotu pieniężnego.

Prowadzenie działalności kantorowej.

Doradztwo podatkowe

4

Formalnoprawne zagadnienia związane z podejmowaniem i wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Kontrola skarbowa i podatkowa

8

Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
Specyfika postępowań kontrolnych.

Prawo karne skarbowe

8

Weryfikacja prawidłowości deklarowania i uiszczania zobowiązań podatkowych.
Uprawnienia kontrolowanego i organów w trakcie kontroli.
Specyfika postępowań kontrolnych.

Czynny żal i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 

Postępowanie podatkowe z elementami postępowania sądowo administracyjnego i egzekucyjnego w administracji

32

Postępowania podatkowe, których istotą jest rozstrzyganie przez organy podatkowe spraw z zakresu podatków.
Ochrona praw podatników i innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu podatkowym.
Postępowania sądowo administracyjne, których celem jest kontrola prawidłowości rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu podatkowym oraz z postępowania egzekucyjnego.
Ingerencja w prawa podatnika (i innych podmiotów), mające na celu przymusowe wykonanie obowiązków podatkowych.

Rachunkowość podatkowe

40

Rachunkowość podatkowa jako narzędzie służące do prawidłowego dokonania rozliczenia zobowiązań podatkowych i ustalenia ich właściwej wysokości.
Prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Szczegółowe prawo podatkowe – podatek akcyzowy

8

Cel i zakres stosowania podatku akcyzowego.
Zgodność z regulacjami wspólnotowymi, z uwzględnieniem wymagań wynikających z harmonizacji podatku akcyzowego

Międzynarodowe prawo podatkowe

4

Funkcjonowanie podatków w relacjach międzypaństwowych.
Podwójne opodatkowanie.
Umowy międzypaństwowe określające reguły unikania podwójnego opodatkowania.

RAZEM:

192