PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zasady kreatywnej komunikacji

10

Modele Świadomego działania i mapy rzeczywistości :

wypróbowane struktury nauki, komunikacji i rozwiązywania problemów,
związki pomiędzy językiem, zmysłami i zachowaniem,
wzory organizacji doświadczeń (czas, rola, znaczenie),
indywidualne i kulturowe style zachowań i motywacji.

Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – warunkowanie i kotwiczenie.

6

Rodzaje kotwic:

wizualne: gesty, mimika, postawa ciała, konkretne miejsce w pomieszczeniu,
audytywne: dźwięk, głos, głośność, melodia,
kinestetyczne: dotyk, postawa, ruch.
Stosowanie wybranych strategii:

łączenie kotwiczeń,
okrąg możliwości,
łańcuch możliwości.

Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania - metamodel języka.

8

Poziomy dialogu wewnętrznego.
Filtry sensoryczne:
generalizacje (uogólnienia),
kasowania (wymazywanie),
zniekształcania (fantazjowanie).
Meta Model jako Zaawansowana Technika Psychologicznej Perswazji.

Podstawy psychologii perswazji

22

Model Miltona Ericksona (trans i techniki indukcji transu)
Język perswazji:
podstawowe konstrukcje lingwistyczne,
zaawansowane konstrukcje lingwistyczne:
implikacje i ich rodzaje,
presupozycje i główne ich typy,
konwersacyjny Model Miltona,
„niewidoczna” hipnoza,
praktyczne techniki indukcji, instalacji i sugestii,
bajki, metafory.

Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów. Model Dilts’a, coaching wielopoziomowy

18

Struktury nieświadome:
poziomy neurologiczne Dilts’a i ich wykorzystanie w coachingu i zarządzaniu,
hierarchie przekonań,
zmiany i rozwiązywanie konfliktów na poziomie wartości,
Kryteria właściwego formułowania celów zawodowych i osobistych.
Określenie celu za pomocą poziomów neurologicznych.
Techniki poprawiania relacji interpersonalnych (Meta mirror.)

Modele kierowanej wizualizacji w coachingu. Submodalności

20

Sposoby rozpoznawania i umiejętność wykorzystania submodalności:
zmiana rangi problemu przez zmianę jego submodalności,
zmiana krytycznych submodalności i nasilanie pozytywnego doświadczenia,
reframing,
metoda Ziuup,
odnajdywanie strategii motywacji przy pomocy submodalności,
Techniki pracy z fobiami, lękiem i przeszkadzającymi wspomnieniami

Modele wewnętrznych transformacji. Modele przebudowy i core transformation

20

Zmiany na poziomie przekonań, emocji, nawyków, zachowania (łańcuchy wartości)
Zarządzanie zmianą:
etapy wprowadzania zmian,
możliwe reakcje na zmiany,
opór i metody pracy z oporem,
Kreatywne rozwiązywanie problemów w systemie przebudów: znaczenia, kontekstu, rokowań (model „przebudowy w 6 krokach”).

Modelowanie i metaprogramy

20

Taktyki oraz makro i mikro-strategie skutecznego działania:
model TOTE,
strategie rozwiązywania problemów,
analiza S.C.O.R.E.,
strategia Walta Disney’a.
Metaprogramy:
zorientowanie od / do,
punkt odniesienia : wewnątrz / zewnątrz,
orientacja czasowa : przeszłość / teraźniejszość / przyszłość,
skupienie uwagi ludzie, miejsca, rzeczy, czas, aktywność, informacje (kto? co? gdzie? kiedy? jak?)
dla kogo: dla mnie / innych / nas,
opracowanie: specyficznie / ogólnie (detalicznie / całościowo)
podobnie / różnie,
całkowicie / niecałkowicie,
aktywnie / pasywnie.

Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem

10

Linia czasu.
Rozwiązywanie problemów na linii czasu.
Integracja celu na linii czasu.
Reimprinting.

Wprowadzenie do coachingu

16

Zasady ogólne: definicje i zakres coachingu.
Istota procesu coachingowego.
Kontrakt – sposób i zasady zawierania.
Model GROW.
Coaching w ujęciu NLP.
Przegląd form doradztwa - coaching na tle innych działań pomocowych:
mentoringu,
tutoringu,
consultingu,
Organizacyjne ustawienia systemowe jako szczególna forma coachingu

Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI

20

Rozmowa wstępna (określenie kontaktu, precyzowanie oczekiwań, kontrakt formalny i psychiczny
Umiejętność wykorzystania narzędzi coachingowych (komunikacja, informacja zwrotna, orientacja na proces, perswazja, określanie celu)
Praca z celem (strategie, metody i interwencje, ekologia celu.

Coaching systemowy w oparciu o modele Batesona, Satir i Hellingera

16

Organizacja jako całościowy model
Wprowadzanie zmian w organizacji
Modele analizy sytuacji i wprowadzania zmian w organizacji

Praca własna i superwizja

18

Dwa własne doświadczenia coachingowe:
coaching z uczestnikami treningu,
coaching z klientem z własnej grupy docelowej.
Dwa doświadczenia jako osoba poddana procesowi coachingu:
z uczestnikami treningu,
z profesjonalnym coachem.

RAZEM:

218