PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Inżynieria wymagań

28

W ramach zajęć nastąpi zapoznanie uczestników z aparatem pojęciowym dziedziny inżynierii wymagań oraz przekazanie wiedzy na temat procesu inżynierii wymagań w zakresie podstawowych faz, ról, odpowiedzialności, aktywności, metod i technik. Ponadto w ramach modułu kształtowane są umiejętności wykorzystania narzędzi CASE (ang. Computer Aided Software Engineering) przy pozyskiwaniu wymagań, ich analizie, specyfikacji oraz zarządzaniu wymaganiami.

Analiza strategiczna rozwiązań informatycznych

8

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat analizy strategicznej rozwiązań informatycznych. Zostaną zaprezentowane modele analizy strategicznej tj. model sił współzawodniczących, łańcucha wartości, sieci wartości, ebiznesowej macierzy wartości oraz macierzy hierarchizacji projektów, pozwalające na ocenę istotności strategicznej projektowanego systemu informatycznego. Tego typu analiza jest kluczowa z perspektywy wartości biznesowej tworzonego wsparcia informatycznego i pozwala na precyzyjne ustalanie priorytetów i kolejności realizacji iteracji oraz wydań systemu.

Język UML dla analityków biznesowych

20

W ramach modułu przedstawiona zostanie architektura oraz notacja języka UML (ang. Unified Modeling Language). Język ten jest zaadoptowanym przez branżę informatyczną standardem modelowania systemów informatycznych i stanowi podstawową platformę komunikacji pomiędzy członkami zespołów projektowych tworzących systemy informatyczne. Celem modułu jest również ukształtowanie umiejętności wykorzystania języka UML oraz narzędzi CASE przy typowych czynnościach analityczno-projektowych realizowanych przez analityków biznesowych.

Myślenie projektowe (Design Thinking)

20

Myślenie projektowe (Design Thinking) to badawcze podejście do rozwiązywania problemów. Łączy i utrzymuje w równowadze analityczne i kreatywne procesy myślowe. Jest skoncentrowane na potrzebach użytkownika nowego produktu czy usługi. Proces myślenia projektowego to kreatywna praca zespołowa skierowana na szybkie dostarczenie rozwiązania opartego na wartościach i korzyściach dla klienta. Celem modułu jest zapoznanie uczestników z zasadami i etapami procesu myślenia projektowego, najlepszymi praktykami wprowadzania innowacji metodąmyślenia projektowego, wykorzystania myślenia wizualnego w pracy zespołowej oraz rolą i znaczeniem danych metrycznych stosowanych w kulturze Web 2.0.

Komunikacja interpersonalna w zbieraniu wymagań i zarządzanie zmianą

12

 Tematyka modułu zawiera treści związane z rozwijaniem umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie pozyskiwania informacji dotyczących wymagań wobec systemu informatycznego od interesariuszy, sprawnego przekazywania wymagań członkom zespołu projektowego oraz negocjowania prowadzącego do uzyskiwania wspólnych sukcesów.

Modelowanie i analiza biznesowa

42

Moduł prezentuje metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w ramach analizy biznesowej. Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat standardów wykorzystywanych w modelowaniu biznesowym, oraz znaczenia integracji strategii informatyzacji ze strategią biznesową. Przedstawione zostaną najważniejsze obszary zastosowań modelowania biznesowego, z perspektywy inżynierii oprogramowania i wdrażania systemów informatycznych, oraz re-inżynierii i automatyzacji procesów biznesowych. Istotnym celem jest również kształtowanie umiejętności tworzenia modeli biznesowych za pomocą ustandaryzowanej notacji BPMN (ang. Business Process Modeling Notation) oraz wykorzystanie utworzonych modeli w analizie i optymalizacji działań firmy z perspektywy odpowiednio dobranych wskaźników efektywności (ang. Key Process Indicators).

Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi

32

Moduł zawiera treści na temat najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami informatycznymi (SCRUM, RUP, CMMI), ich podstawowych etapów, ról członków zespołu, aktywności realizowanych w ramach każdej z ról, produktów projektu oraz artefaktów projektowych. Kształtowane są również umiejętności w zakresie wykorzystania technik, metod i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi, w tym infrastruktury informatycznej wspierającej działania analityka biznesowego oraz członków zespołu projektowego odgrywających inne role.

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych

18

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem związanym z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Zostanie przedstawiony cykl życia projektu informatycznego z perspektywy identyfikacji czynników ryzyka w jego poszczególnych fazach, sposoby oceny ryzyka, planowania reakcji na ryzyko, monitorowania i sterowania ryzykiem oraz koordynacji prac w obszarach objętych kontrolą. Zaprezentowany zostanie również proces tworzenia strategii oraz szablony typowych dokumentów wspierających zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych.

Razem

180