PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

8

Struktura normy,
Wymagania normy ISO 9001:2015,
Doskonalenie systemu według wytycznych ISO 9004,
Terminologia jakościowa,
Interpretacja punktów normy.

Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

8

Zalety systemów zintegrowanych,
Wymagania normy środowiskowej ISO 14001:2015,
Wymagania normy bezpieczeństwa pracy ISO 45001:2018,
Cele i sposoby integracji systemów.

Audytor wewnętrzny

24

Istota audytu, definicje i terminologia,
Przegląd ISO 9001 z punktu widzenia audytora,
Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego,
Proces przygotowania, przeprowadzania i raportowania audytu,
Układanie pytań audytowych,
Omówienie działań poza audytowych,
Omówienie istoty działań korygujących i zapobiegawczych,
Certyfikacja, akredytacja, notyfikacja,
Omówienie wymogów normy ISO 17025.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością

16

Podstawowe procedury systemów zapewnienia jakości
Zarządzanie dokumentacją systemu jakości z uwzględnieniem elementów – DMS (Document Management System)
Procedura Odchylenia oraz procedura CAPA
Procedura Kontrola zmian
Procedura nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
Reklamacje i wycofania
Dokumentacja walidacyjna systemów skomputeryzowanych -zagadnienia jakościowe pojęcia CSV (computerized system validation), analiza GAP i „risk assessment”

Analiza krytyczności i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem (metoda FMEA)

8

Analiza ryzyka
Analiza krytyczności
Zarządzanie ryzykiem w ujęciu jakościowym.

Wskaźniki monitorowania jakości

8

Walidacja procesowa w ujęciu jakościowym - pojęcia Cp i Cpk
OOS i OOT jako wskaźniki jakości procesu – analiza trendu
Narzędzie OEE- wsparcie porównawcze linii i maszyn produkcyjnych
Współczynniki masowe, wsparcie procesów kwalifikacji dostawców.

Audyt zewnętrzny z elementami inspekcji

12

Przygotowanie audytu zewnętrznego
Przygotowanie agendy audytu
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego (np. dostawcy)
Przygotowanie się do audytu odbiorcy / jednostki certyfikującej.

Logistyka dystrybucyjna i magazynowa

16

Zagadnienia jakościowe w obrębie magazynu (magazyn wysokiego składowania),
Jakość w dystrybucji na styku producent – klient – hurtownia (Dobra Praktyka Dystrybucyjna),
Transport w ujęciu jakościowym,
Zakres audytu i inspekcji w obrębie magazynu.

Kaizen Management System

8

Elementy systemu KMS w przedsiębiorstwie,
Pojęcie wartości dodanej i straty,
7 rodzajów marnotrawstwa,
Szukanie strat (muda) w praktyce produkcyjnej,
Kampania 5s i audyty 5s,
PokaYoke oraz zapobieganie stratom na produkcji,
Zalety wprowadzenia standardów,
Rola wizualizacji,
Siedem kroków rozwiązywania problemów, tablica Kobetsu Kaizen.

Lean Manufacturing

16

Zasady szczupłej produkcji,
Mapowanie strumieni wartości,
Charakterystyka TPS (Toyota Production System),
Kompleksowe utrzymanie produktywności maszyn (TPM) Metoda SMED i analiza wskaźnika OEE,
Zarządzanie przepływem w procesach produkcyjnych (TFM), balansowanie linii produkcyjnych i wprowadzanie zasady just in time.

Nowoczesne koncepcje zarządzania i Six Sigma

16

Zasady funkcjonowania koncepcji TQM jako systemu zarządzania jakością
TQM a norma ISO 9001:2015
Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością
Najczęstsze problemy przy wdrażaniu systemów
Znaczenie zarządzania przez procesy, powody i metody zarządzania procesami, wskaźniki i mierniki procesów
Dobre praktyki wdrożeń TQM
Metodyka Six Sigma i zakres jej stosowania
Statystyczna kontrola procesu i jej znaczenie dla sterowania jakością na produkcji
Właściwości i interpretacja kart kontrolnych
Zmienność procesu
Metody badania zdolności jakościowej maszyny i procesu
Praktyczne wykorzystanie programu MiniTab.

Certyfikowany kurs obsługi narzędzia MS Excel (z certyfikatem ECDL Advanced)

16

Zastosowanie zaawansowanych opcji formatowania np. formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych.
Używanie funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi.
Tworzenie wykresów oraz zaawansowane opcje formatowania wykresów.
Używanie tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych.
Praca ze scenariuszami.
Praca z zastosowaniem makrodefinicji oraz szablonów.
Formułowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza.
Użycia odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian.
Porównywanie i scalanie skoroszytów.
Zabezpieczanie arkuszy.

Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

12

Podstawowe pojęcia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA),
Proces modelowania i analizy. Role w SMA. Praktyczne aspekty zarządzania projektem symulacyjnym. Czynniki sukcesu SMA,
Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji,
Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne,
Konstrukcja modelu systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Układ systemu. Tabele czasowe i awaryjności,
Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.

Komunikacja w zespole i sposoby skutecznej motywacji

12

Podstawowe umiejętności komunikacyjne,
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
Komunikacja werbalna i niewerbalna,
Techniki aktywnego słuchania,
Style komunikacyjne,
Doskonalenie porozumienia,
Rozumienie mowy ciała,
Asertywność,
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
Prezentowanie poglądów i argumentacja,
Zasady konstruowania efektywnej prezentacji publicznej,
Istota i rodzaje motywacji,
Płacowe i pozapłacowe środki pobudzania motywacji,
Style kierowania a motywacja,
Motywacja zespołu i osoby,
Motywująca krytyka,
Budowanie pewności siebie,
Rozwój potencjału pracownika.

RAZEM:

180