PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

System ochrony zdrowia w Polsce

16

Modele systemu ochrony zdrowia. Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia
Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia
Status świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy
Rodzaje świadczeń gwarantowanych
Podsystemy ochrony zdrowia w Polsce
Rola asystenta medycznego w SOZ

Działalność lecznicza – aspekty prawne

12

Źródła prawa w ochronie zdrowia
Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej
Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka
Ustawowe warunki tworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej

Psychologia z elementami komunikacji

12

Konflikt na różnych stopniach organizacji
Zarządzanie sobą w konflikcie
Specyfika sytuacji trudnych w kontakcie z klientem/pacjentem oraz sposoby na ich minimalizowanie
Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia
Bariery skutecznej komunikacji

Prawa pacjenta

8

Pojęcie i źródła praw pacjenta
Przegląd i charakterystyka powszechnych praw pacjenta
Realizacja praw pacjenta w praktyce PWDL

Obsługa pacjenta

8

Typy osobowości pacjenta
Umiejętności usprawniające proces obsługi klienta
Asertywność w kontakcie z pacjentem
Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta
Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk
Typy osobowości pacjenta
Umiejętności usprawniające proces obsługi klienta
Asertywność w kontakcie z pacjentem
Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta
Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk

Podstawy anatomii

12

Komórka, tkanka, narząd
Układ krążenia
Układ oddechowy
Układ pokarmowy (trawienny)
Układ moczowo-płciowy
Układ nerwowy
Kości i mięśnie

Podstawy epidemiologii

8

Podstawowe pojęcia związane z epidemiologią
Rodzaje badań epidemiologicznych
Mierniki zdrowia zbiorowego: zapadalność, chorobowość, umieralność ogólna
Epidemiologia chorób zakaźnych-wybrane zagadnienia
Epidemiologia wybranych chorób niezakaźnych

Podstawowe badania diagnostyczne

8

Rodzaje badań diagnostycznych
Przegląd badań diagnostyki obrazowej
Przegląd podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej
Skierowania na badania diagnostyczne.

Encyklopedia leków

12

Pojęcie, rodzaje i postacie leków. Lek a suplement diety
Kategorie dostępności leków dla pacjenta
Przegląd popularnych grup leków
Zasady wystawiania i realizacji recept

Dokumentacja medyczna

8

Źródła prawa w zakresie dokumentacji medycznej
Pojęcie i rodzaje dokumentacji medycznej
Zawartość dokumentacji medycznej i zasady jej prowadzenia
Elektroniczna dokumentacja medyczna
Przechowywanie dokumentacji medycznej
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Ochrona danych osobowych

8

Klasyfikacja informacji prawnie chronionych. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
Wymogi RODO
Ochrona danych osobowych pacjentów w praktyce PWDL

Propedeutyka medycyny

16

Definicja zdrowia i choroby. Mierniki zdrowia
Elementy badania lekarskiego
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu pokarmowego
Choroby układu nerwowego
Inne wybrane choroby

Kodowanie medyczne

12

Źródła prawa w zakresie kodowania
Klasyfikacja ICD 9, 10
Katalog świadczeń
Rozliczanie świadczeń zdrowotnych

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ

12

Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ
Przedmiot umowy z NFZ i przygotowanie oferty
Przebieg procedury konkursowej
Zawarcie umowy z NFZ oraz warunki jej realizacji

Warsztaty – wybrane czynności zawodowe (e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania)

8

Podstawy prawne i rozwój EDM
Zasady tworzenia wybranych dokumentów elektronicznych w praktyce PWDL

Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

8

Systemy informacyjne w ochronie zdrowia
Przegląd wybranych systemów informatycznych dla podmiotów leczniczych

RAZEM

168